Integritetspolicy

Hydtec Sweden AB (”vi”), värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.
Denna policy gäller för alla kunduppgifter som samlas in via www.hydtec.se (”Webbplatsen”), telefon eller fax. Policyn gäller även för dig som har registrerat ett användarkonto hos oss.
Hydtec Sweden AB, org.nr 559025-4875, Häröd 304, 473 96 Henån, tel. 0304-400 400, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss såsom ditt namn, e-mailadress, leveransadress, hemadress och telefonnummer. Dessa uppgifter behandlas i syfte att administrera ditt köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi kan i detta syfte komma att dela ovan nämnda personuppgifter med våra samarbetspartners, såsom betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, transportföretag för transport av din beställning till den valda leveransadressen. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om uppgifterna inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att genomföra ditt köp på Webbplatsen eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vi vill gärna att du fortsätter vara kund hos oss och för att du ska få ta del av våra erbjudanden kommer vi även att under en period om ett år från och med ditt senaste köp använda din e-mailadress, adress och ditt telefonnummer för att skicka ut våra nyhetsbrev via e-mail, post och sms. Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte. För detta syfte kan vi även komma att dela dina personuppgifter med reklambyråer för t.ex. tryck och distribution.
För dig som har registrerat ett användarkonto behandlar vi, utöver de personuppgifter som nämns ovan, även ditt födelsedatum och din orderhistorik. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke som du lämnat i samband med att du registrerat ditt användarkonto hos oss. Det är inte nödvändigt att du lämnar dessa uppgifter för att genomföra ett köp hos oss, men om du vill registrera ett användarkonto krävs att du samtycker till denna behandling. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera ditt användarkonto, för att underlätta för dig som användare samt för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller återkallar ditt samtycke. Din orderhistorik behandlas för att du ska kunna ha koll på dina tidigare beställningar. Ditt födelsedatum behandlar vi endast för att kunna inhämta en kreditupplysning om du har ansökt om att bli fakturakund hos oss.

Dina personuppgifter sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i samband med ditt köp såsom leverans och hantering av returer. Våra nyhetsbrev skickar vi ut till dig under ett år från din senaste beställning och vi kommer därför att spara dina kontaktuppgifter under denna tid. Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få nyhetsbrev kommer vi att spara dina kontaktuppgifter tills du ber oss sluta skicka nyhetsbrev. Dina personuppgifter kan sparas längre i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag. För dig som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi dock samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter.

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att, som huvudregel kostnadsfritt, få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss samt få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.
Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller e-mail. Våra kontaktuppgifter framgår i sidfoten.

Du har även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har även rätt att kräva att behandlingen begränsas. Du kan också framställa klagomål till Datainspektionen som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.